Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2017“ nuostatai


2017 metais rengiamas šešioliktasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ (toliau – Konkursas). Konkurse gali dalyvauti tik 2016 metais*1, *2 sukurtos fotografijos.

Konkursą „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ organizuoja VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas.

Konkurso temos:

1)      Naujienos

2)      Gyvenimas

3)      Portretas

4)          Europos metai (konkursas bus paskelbtas vėliau)*1

5)      Kultūra

6)      Diplomatija

7)      Pramogos

8)      Kariuomenė

9)      Sportas

10)   Gamta ir jos apsauga

11)   Spindesys (angl. „Glamour“)

12)   Reportažas tema „Naujienos“ (iki 16 nuotr.)

13)   Reportažas laisva tema (iki 16 nuotr.)

14)       Fotopasakojimas tema „Naujienos“ (iki 16 nuotr.)*2

15)       Fotopasakojimas tema „Gyvenimas“ (iki 16 nuotr.)*2

16)       Fotopasakojimas laisva tema (iki 16 nuotr.)*2

 

1–3 ir 5–11 temoms pateikiamos tik pavienės nuotraukos.

*1 Konkursas temai „Europos metai“ bus paskelbtas 2017 m. sausio pabaigoje / vasario pradžioje.

*2 Fotografijos Fotopasakojimo temoms gali būti pradėtos kurti 2013 01 01, tačiau ne mažiau kaip 2/5 visos serijos nuotraukų turi būti sukurta per 2016 metus.

Konkursas „Lietuvos spaudos fotografija '17“ bus papildytas nauja tema, skirta multimedijų formato fotožurnalistikos darbams. Tema ir jos konkursinės nuostatos bus paskelbtos 2017 m. sausio pabaigoje / vasario pradžioje.

Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems fotožurnalistams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, nuolat publikuojantiems nuotraukas spaudoje ar internetinės žiniasklaidos portaluose. Registruojantis Konkursui privaloma nurodyti žiniasklaidos priemones, kuriose dalyvis dirba arba su kuriomis bendradarbiauja.

Dalyvio deklaracija: patvirtinu, kad esu autorius (-ė) fotografijų, kurias pateikiu Konkursui, joks kitas autorius ar autorių teisių turėtojas nepareikš jokių autorių teisių į Konkursui pateikiamas fotografijas arba esu gavęs jų leidimą pateikti fotografijas Konkursui. Patvirtinu, kad sutinku su visais šio Konkurso nuostatais bei sąlygomis.

Konkurso Etikos kodeksas:

Preambulė:

Lietuvos spaudos fotografų klubas, rengiantis nacionalinius konkursus „Lietuvos spaudos fotografija“, propaguoja aukščiausius vizualinės žurnalistikos standartus ir vertina kiekvieno asmens poreikį gauti visą informaciją apie viešuosius renginius ir įvykius (ir būti pripažintam pasaulio, kuriame gyvename, dalimi).

Vienas pagrindinių Klubo tikslų yra skatinti šalies fotožurnalistus atsakingai vizualiai informuoti apie reikšmingus įvykius ir gyvenimą mūsų šalyje ir pasaulyje, atskleidžiant įvairiausius požiūrius. Fotožurnalistų pagrindinis tikslas (uždavinys) yra patikimai ir išsamiai atskleisti temą. Vaizdo žurnalistų pareiga yra fiksuoti visuomenės gyvenimą ir vaizdais įamžinti jos istoriją.

Fotografijomis ir vaizdo pasakojimais galima atskleisti reikšmingas tiesas (faktus), demaskuoti nusikaltimus ir aplaidumą, įkvėpti viltį ir supratimą ir susieti žmones visiems suprantama – vaizdo kalba. Fotografijomis ir kitomis vizualinės žurnalistikos formomis taip pat galima padaryti ir didžiulės žalos, jei jomis beatodairiškai pažeidžiamas privatumas arba jos klastojamos.

Šio (LSF konkurso) kodekso tikslas yra skatinti siekti aukščiausios visų vizualinės žurnalistikos formų kokybės ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą šia profesija. Jis taip pat turėtų būti kaip edukacinė (auklėjamoji) priemonė ir užsiimantiems šia veikla, ir tiems, kurie vertina vizualinę žurnalistiką.

Vaizdo žurnalistai turėtų: mąstyti iniciatyviai, kaip sukurti unikalų informacijos pateikimą su psichologijos, sociologijos, politikos ir meno išmanymu; siūlyti alternatyvas paviršutiniškoms ar skubotoms informacijoms; siekti pažiūrų įvairovės; stengtis atskleisti ir nepopuliarius ar nepastebėtus įvykius, faktus, požiūrius; vengti dalyvavimo politikoje, pilietiniuose ir verslo reikaluose ar kitokioje tarnyboje, kuri galėtų kliudyti ar atrodytų galinti kliudyti paties žurnalisto nepriklausomumui; savo pavyzdžiu ir įtaka stengtis palaikyti šiame kodekse išreikštą dvasią, reikalavimus ir tikslus; susidūrę su situacija, kai nėra aišku, kaip derėtų elgtis, turėtų kreiptis ypač patyrusių profesionalų patarimo; turėtų nuolatos tobulinti savo profesinius įgūdžius ir vadovautis jiems galiojančia etika.

Fotožurnalistinė fotografija turi atspindėti realybę. Geriausios naujienų fotografijos yra padaromos tada, kai fotografo ir fotoaparato nepastebima. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas dažnai gali daryti įtaką subjektų elgsenai. Kai kuriais atvejais, kaip antai demonstracijose, pilietinių neramumų, gatvių švenčių ar konfliktų ir pan. metu, fotografų dalyvavimas gali paskatinti subjektus elgtis nenormaliai, neįprastai. Fotografai privalo suvokti, kad jų buvimas gali turėti įtakos, įvertinti ir atpažinti galimas dalyvaujančiųjų pastangas manipuliuoti įvykio perteikimu fotografijomis ir visada stengtis atspindėti tik realybę.

Konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ dalyviai privalo užtikrinti, kad nuotraukose užfiksuota situacija, kurios liudininkai jie buvo, yra tiksli ir tikra, kad žiūrovas nėra klaidinamas. Bet kokios manipuliacijos nėra leistinos. Tai reiškia, kad Konkurso dalyviai (etatiniai ir laisvai samdomi):

1. Turi saugotis, kad jų buvimas fotografuojamo veiksmo vietoje nesukeltų jokio poveikio fiksuojamai situacijai, ir vengti būti suklaidinti surežisuotos fotografinės situacijos.

2. Neturi teisės sąmoningai kuo nors prisidėti prie fotografuojamos scenos, jos keisti, dirbtinai kurti, stengtis pakartoti ar surežisuoti vyksmą. Negali pridėti, pašalinti arba pajudinti objektų, esančių fotografijoje. Bet kuris bandymas keisti realybę reiškia klastotę ir dėl to LSF konkurso organizatoriai gali imtis drausminių veiksmų, įskaitant fotografijos (ar jų serijos) pašalinimą iš Konkurso.

3. Privalo nepasiduoti apgaunami dirbtinai sukurtų fotografinių progų ir situacijų.

4. Temas turi perteikti tiksliai ir išsamiai ir nurodyti kontekstą (nuotraukos parašu ar serijos aprašu). Privalo užtikrinti parašų tikslumą.

5. Privalo išlaikyti nuotraukos vientisumą, užtikrindami, kad nėra padaryta jokių materialių jos turinio pokyčių. Neklastoti vaizdų taip, kad galėtų būti klaidinami žiūrovai ar netiksliai būtų atspindėta tema. Redaguojant išlaikyti nepažeistą fotografinių vaizdų visumą ir turinį. Išlaikyti nepažeistą fotografuojamo momento visumą. Nemanipuliuoti vaizdo turiniu.

6. Privalo užtikrinti, kad vizualaus pasakojimo (fotopasakojimo, reportažo ir pan.) eiliškumas (seka) tinkamai perteikia (atspindi) temą.

7. Privalo laikytis atvirumo ir skaidrumo politikos viso fotografavimo proceso metu ir būti atskaitingi Lietuvos spaudos fotografų konkurso organizatoriams jiems to pareikalavus.

8. Neteikė jokio užmokesčio ar materialinio atlygio žinių šaltiniams ar asmenims už informaciją ar dalyvavimą scenoje (siužete, įvykyje). Patys nebuvo papirkti ir negavo dovanų, paslaugų ar kitokios kompensacijos iš asmenų, galimai siekiančių daryti įtaką įvykio pateikimui.

9. Vengia stereotipinio požiūrio į asmenis ar grupes. Suvokia galimą savo pačių šališkumą ir stengiasi neparodyti to fotografijose ar fotografijų serijose (tiek turiniu, tiek serijų seka ir pan.).

10. Su fotografuojamais asmenimis elgiasi pagarbiai ir garbingai. Rodo ypatingą pažeidžiamų asmenų supratimą ir užuojautą nusikaltimo ar tragedijos aukoms. Asmeninio sielvarto metu trukdo tiktai tuo atveju, kai visuomenė turi išimtinį ir pateisinamą poreikį tai pamatyti. Stengiasi būti neįkyrūs ir kuklūs santykiuose su temos subjektais.

11. Sąmoningai nesiekė kenkti kitų žurnalistų pastangoms.

Išplėsti išaiškinimai:

Manipuliavimu pirmiausia laikomas įvykių režisavimas arba pakartotinis jų suvaidinimas. Fotografai negali sąmoningai ko nors pridėti ar pakeisti fotografuojamos scenos (siužeto, įvykio), pakartotinai ją atkurdami arba režisuodami. Režisavimu gali būti laikomas sąmoningas ko nors komponavimas siekiant suklaidinti žiūrovą. Sąmoningas ko nors komponavimas reiškia, be kita ko, kad fotografijoje užfiksuota scena (siužetas, įvykis) buvo dirbtinai sukurta arba pakartotinai suvaidinta. Dirbtiniu scenos (siužeto, įvykio) sukūrimu arba pervaidinimu laikomi nurodymai subjektui (-ams) ką nors daryti arba prašymai pakartoti veiksmus, darytus prieš pasirodant fotografui ar prieš pradedant fotografuoti (fiksuoti įvykius).

Režisavimas arba pervaidinimas skiriasi nuo pozavimo portretui. Portretai yra specifinis fotografijos žanras. Jie padaromi sukuriant ryšį tarp subjekto ir fotografo, kurio metu subjektas gali pozuoti portretui. Tačiau konkursui skirtuose portretuose neturi būti rodomas subjektas, darantis ką nors, ko jis paprastai nedarytų. Portretai negali klaidinti žiūrovo netikra scena (siužetu, veiksmu), tai reiškia, kad juose negali būti parodytos scenos (siužetai, veiksmai), leidžiančios įsivaizduoti ką nors kita, nei yra iš tikrųjų.

Bet kuriame portrete – ar tai būtų pateikta „Portreto“ kategorijoje, ar kaip atskiras fotoreportažo ar fotopasakojimo kadras – subjektui duoti nurodymai privalo būti atskleisti nuotraukos paraše. Paraše privaloma aiškiai nurodyti, jei subjekto elgesys ar maniera nėra natūrali, pavyzdžiui, kad subjektas taip pozavo portretui ar kad stovinčiojo ant pakylos buvo paprašyta kąsti auksinį medalį.

Jautrūs vaizdai kontroliuojamoje aplinkoje. Kai kurios fotografijos būna sukuriamos kontroliuojamomis sąlygomis, kai fotografas negali veikti laisvai. Tai ypač taikytina ginkluotų konfliktų metu, kur žiniasklaidos judėjimo laisvė yra ribota. Tokių fotografijų parašai turi atskleisti, ar nuotrauka buvo padaryta organizuoto, ar lydimo vizito metu, nebent fotografas iš tiesų galėjo veikti laisvai ir nepriklausomai. Tokios aplinkybės paprastai (rekomenduojama) gali būti nurodytos trumpame antrajame parašo sakinyje.

Proginė fotografija. Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis fotografai gali paprašyti, kad subjektas papozuotų arba pasižiūrėtų į jų pusę. Šios vadinamosios galimybės viešai nusifotografuoti yra raudonojo kilimo, filmo ar televizijos programos pristatymo, autografų pasirašymo, apdovanojimų, medalių ar laimėjimų teikimo ceremonijos. Tačiau parašai negali klaidinti skaitytojo, kad jis manytų, jog tai yra spontaniškos nuotraukos, turi būti aiškiai parodyta, kad subjektas pozuoja.

 

Darbų siuntimo reikalavimai:

Nuotraukų pateikimas (upload). Fotografijas (skaitmenines bylas) galima kelti į internetą adresu: http://www.photocircle.lt/lt

Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta nurodant konkrečią temą (Portretas, Gamta ir t. t.). Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai. Galima pateikti tik vieną įvykį (ar siužetą) vienodu ar panašiu rakursu perteikiančią fotografiją.

Fotopasakojimo ar Reportažo temai pateikiamos bylos (failai) turi būti įkeliamos į sistemą autoriaus pasirinkta eiliškumo tvarka (pirma įkeliama nuotrauka Nr. 1, po to Nr. 2 ir t. t.). Jei šioms temoms siunčiamos kelios nuotraukų serijos, jos įkeliamos į skirtingas serijas (temas).

Kiekvienai pateiktai nuotraukai bus suteiktas unikalus kodas.

Techniniai reikalavimai:

minimalus didžiosios kraštinės ilgis – 2 500 px

maksimalus didžiosios kraštinės ilgis – 4 500 px

maksimalus bylos (failo) dydis – 4 500 kB

bylos (failo) tipas – jpg ar jpeg

Nuotraukų aprašymas:

Kiekvienos skaitmeninės bylos (nuotraukos) aprašymas (file info, caption) turi būti pateiktas programose „Adobe Photoshop“ arba „Photo Mechanic“, užpildant laukus description arba caption.

DĖMESIO – savo autorystę šiuose laukuose nurodyti draudžiama!!!

Įkeliant nuotrauką į sistemą privalomame aprašymo lauke tiesiog reikia įrašyti du žodžius – file info arba galima papildomai užpildyti tam skirtus laukus: Tema, Pavadinimas, Aprašymas, Fotografavimo data.

Reikalavimai parašams:

Parašai turi būti tikslūs, atitikti pagrindinius žurnalistikos standartus ir atsakyti į klausimus: kas, kur, kada, kodėl, kaip? Parašai turi būti parašyti lietuviškai ir tinkami publikuoti.

Pirmasis parašo sakinys (ar keli sakiniai) turi: apibūdinti nuotraukoje parodytą asmenį (-is), jei nuotraukoje pavaizduotas žmogus ar grupė, ir kas toje nuotraukoje vyksta. Nurodyti miestą, regioną ar šalį, kurioje sukurta nuotrauka. Nurodyti fotografavimo datą (pageidautina). Turi apibūdinti veiksmą (jei tai svarbu), kurio nematome, pvz.: avarijos scena, per kurią, remiantis policijos duomenimis, žuvo 10 žmonių ir pan.

Antrajame parašo sakinyje pateikiamas naujienų įvykio kontekstas arba apibūdinama, kuo ta nuotrauka yra reikšminga. Bet kuri parašui panaudota informacija privalo būti patikrinta.

Paskutiniu sakiniu būtina paaiškinti aplinkybes, kuriomis nuotrauka buvo padaryta (ypač atkreipkite dėmesį į „Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų“ 26 punktą: Vaizdo efektai). Jei fotografas turėjo kokios nors įtakos scenai (siužetui, įvykiui) ir (ar) nurodė subjektui atitinkamai pozuoti portretui, tai turi būti aiškiai nurodyta paraše.

Fotopasakojimų ir Reportažų aprašymams galioja tie patys minimalūs reikalavimai, tik tekstas turi būti išsamesnis ir papildomai atskleidžiantis Fotopasakojimo ar Reportažo naratyvą, reikšmę bei tikslą.

Konkurso terminai:

Registracija į Konkursą vyksta nuo 2017 m. sausio 12 d. iki 2017 m. sausio 28 d. 23 val. 59 min.

Nuotraukas Konkursui galima siųsti nuo 2017 m. sausio 12 d. iki 2017 m. sausio 31 d. 23 val. 59 min.

Konkursui pateiktų fotografijų vertinimas:

Tarptautinė vertinimo komisija nuotraukas, pateiktas Konkursui, vertins 2017 m. vasario mėnesį.

Detalieji reikalavimai:

1) Vienas autorius Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 100 pavienių nuotraukų.

Fotopasakojimo ar Reportažo temoms pateiktos nuotraukos neįskaičiuojamos į bendrą pateiktų nuotraukų skaičių. Maksimalus fotopasakojimų (reportažų) skaičius vienam autoriui yra 5 serijos, vienoje serijoje galima pateikti ne daugiau kaip 16 nuotraukų.

2) Dalyvaujantys konkurse „Lietuvos spaudos fotografija“ pirmą kartą Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 50 pavienių nuotraukų.

3) Įkeldamas skaitmenines bylas (failus) per http://www.photocircle.lt/lt sistemą autorius privalo patvirtinti dalyvio deklaraciją. Konkurso dalyvio deklaracija (kartu ir nuotraukų pateikimas Konkursui) reiškia:

a) Konkursui pateiktas nuotraukas bus galima publikuoti Konkurso organizatorių spausdintiniuose ir elektroniniuose leidiniuose, atvirlaiškiuose, interneto svetainėse, Konkurso (-ų) reklamai ir viešinimui bei viešai eksponuoti nurodant autorių (pageidaujant ir jo atstovaujamą leidėją, viešosios informacijos rengėją ar kitą pateiktos nuotraukos turtinių teisių turėtoją) ir neišmokant už tai atlygio (išsamiau 9 skirsnyje);

b) Konkurso organizatoriai šio sutikimo a) punkte išvardytus veiksmus galės atlikti be konkursanto papildomo sutikimo;

c) Konkurso organizatorius turi teisę Konkurso dalyvių asmens duomenis – vardą ir pavardę skelbti viešai. Organizatoriai pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių;

d) Konkursui pateiktos nuotraukos yra Konkurso dalyvio (-ės) autorinis (-iai) kūrinys (-iai) ir jo (jų) neturtinės autoriaus teisės priklauso išskirtinai tik tam Konkurso dalyviui, kuris jį (juos) pateikia Konkursui;

e) jei Konkurso dalyvis Konkursui pateikia fotografijas, kurių dalis ar visos turtinės autoriaus teisės jam nepriklauso, jis yra atsakingas prieš trečiąsias šalis, suteikdamas Konkurso organizatoriams leidimą publikuoti, eksponuoti ir kitaip, kaip aptarta šiose taisyklėse, naudoti Konkursui pateiktas fotografijas, neišmokant už tai atlygio fotografijų turtinių autoriaus teisių turėtojams;

f) iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės autoriui gali būti uždrausta dalyvauti konkursuose „Lietuvos spaudos fotografija“ nuo 3 iki 5 metų;

g) Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas nuotraukų pateikimas konkursui „Lietuvos spaudos fotografija 2017“;

h) atskiri, nenumatyti fotografijų publikavimo ar autorystės (atstovavimo) nurodymo atvejai, tokie kaip pseudonimas vietoj tikro vardo ir pavardės ar pan., yra aptariami tarp autoriaus ir Konkurso organizatorių ir tampa priimtini tik abipusiu sutarimu. Registruodamasis dalyvauti Konkurse autorius turi nurodyti savo tikrą vardą, pavardę ir kitus prašomus duomenis;

i) Konkurso dalyvis prisiima visą atsakomybę už dalyvavimą Konkurse, jis susipažino ir suprato Konkurso nuostatus, sutinka su visais Konkurso nuostatais ir dalyvauja konkurse „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ laisva valia;

j) jeigu Konkurso dalyvis nesutinka su konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ nuostatais, dalyvauti Konkurse jis negali.

4) Pateikiant skaitmenines bylas (failus) privaloma užpildyti lauką su nuotraukų aprašymu http://www.photocircle.lt/lt sistemoje arba skaitmeninė byla (failas) turi turėti tinkamai užpildytus fileinfo, caption laukus. Vienos nuotraukos aprašymą turi sudaryti ne mažiau nei du sakiniai, o vienas sakinys turi būti ne mažiau nei iš trijų žodžių. Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Nuotraukose neturi matytis fotografo pavardė, agentūra, leidinys ar bet kuri kita informacija.

5) Vertinimo komisijai atrinkus nuotrauką (-as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas el. paštu ar telefonu per 10 kalendorinių dienų po Komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per 10 kalendorinių dienų privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą (-as) (failą (-us)), tinkamą (-us) metraščiui, ir atspausti didesnio formato nuotrauką, skirtą parodai, jei to prašo organizatoriai. Per 10 kalendorinių dienų nuo autoriaus informavimo apie atrinktą fotografiją metraščiui ir parodai autorius turi teisę pakeisti arba papildyti nuotraukos (-ų) aprašymą (-us), aiškiai apie tai informuodamas Konkurso organizatorius.

6) Konkurso organizatoriai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos (-ų) (failo (-ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo. Negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo, paliekamas Konkursui pateiktas variantas, jei jis atitinka Konkurso nuostatuose nurodytus reikalavimus. Aprašymui neatitikus Konkurso nuostatuose nurodytų reikalavimų ir per atitinkamą laiką negavus jo patikslinimo, Konkurso organizatoriai gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo.

7) Konkurse gali dalyvauti tik 2016 metais sukurtos fotografijos, išskyrus išimtį – *2.

8) Autoriams, nesilaikantiems nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų arba bandantiems apgauti Komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose. Konkurso organizatoriai ir (ar) Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.

9) Konkurso organizatoriai turi teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių, autorių teisių turėtoją (jei pageidaujama, nurodoma redakcija, fotoagentūra, leidėjas ar pan.), spausdintiniame ar elektroniniame leidinyje; atvirlaiškio forma; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; CD ar DVD, kuris leidžiamas kartu su metraščiu ar atskirai, ar jungtinių parodų CD ar DVD; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas „Lietuvos spaudos fotografija“; leidiniams, susijusiems su paroda ar Konkursu; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Konkurso organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į Konkursą.

10) Konkurso dalyviai (autorių teisių turėtojai) pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami nuotraukas Konkursui nepažeidžia jokių įstatymų ir kad vėliau jokia trečioji šalis negalės turėti jokių pretenzijų ar pareikšti protestų dėl Konkurso organizatoriui (VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubui) suteiktų teisių, nurodytų 9 skirsnyje. Konkurso dalyviai (autorių teisių turėtojai) laiko Konkurso organizatorių (VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubą) neatsakingą dėl bet kokių pretenzijų, kurias jam gali pateikti trečioji šalis.

11) Tarptautinė vertinimo komisija atrinks nuotraukas į metraštį bei parodą ir išrinks kiekvienos temos nugalėtoją. Vertinimo komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas. Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.

12) Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienai temai. Iš Fotopasakojimo ar Reportažo temų Vertinimo komisija gali perkelti fotografiją į kitą pasirinktą temą.

13) Vertinimo komisijos sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko pateiktos temos, bet, Vertinimo komisijos nuomone, ji gali tikti kitai temai. Vertinimo komisija gali nuspręsti ir sujungti temas (pvz., Kultūrą ir Pramogas) arba jas panaikinti. Tokiu atveju Vertinimo komisija arba iš viso nevertina pateiktų nuotraukų, arba perkelia jas vertinti į kitas temas.

14) Tema „Spindesys“ (angl. „Glamour“) – nuotraukos, kurios dažniausiai publikuojamos pramoginiuose žurnaluose. Jose gali būti įamžinti konkretūs žmonės savo namuose ar kitokioje aplinkoje. Taip pat tai gali būti netiesioginės iliustracijos su žmonėmis ar be jų. Dažniausiai tai ne reportažiniu metodu sukurtos, o pastatyminės fotografijos. Šiai temai netaikomi Konkurso „Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų“ reikalavimai ir Etikos kodekso punktai, susiję su manipuliavimu, režisavimu ir pan.

 

Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygos (taikoma visoms temoms, išskyrus „Spindesys“):

1) Konkursui pateikiamos fotografijos (skaitmeninės bylos, failai) gali būti spalvotos arba nespalvotos. Fotografijų vaizdo turinys negali būti pakeistas. Jei nuotraukų apdorojimas kompiuteriu ar fotoaparato nustatymais (spalvotų ir nespalvotų fotografijų) iš esmės iškraipo atvaizdą, jei pakeitimai neleistini ar viršija leistinas normas toliau išdėstytose sąlygose, Konkurso organizatoriai turi teisę fotografiją (ar seriją, jei fotografija pateikta serijoje) pašalinti iš Konkurso.

2) Konkurse negali dalyvauti fotografijos su dviguba (ar daugiau) ekspozicija, sukurta fotoaparate ar apdorojant nuotraukas kompiuteriu; diptikai, triptikai ir t. t.; sujungtos panoraminės nuotraukos, sukurtos tiek fotoaparate, tiek kitomis programinės įrangos priemonėmis. Fotografijos negali būti įrėmintos jokiais fonais ar rėmeliais, išskyrus negatyvų skenus, kuriuose matoma juostos perforacija.

3) Neleistini naudoti jokie fiziniai filtrai (spalviniai, poliarizaciniai ir kt., išskyrus ND filtrą), keičiantys vaizdą. Neleistini naudoti meniniai fotoaparato nustatymai, iš karto keičiantys vaizdą. Jokių pridėjimų ar ištrynimų, jokių bandymų suklaidinti žiūrovą tono ar spalvos balanso manipuliacijomis, siekiant paslėpti kokius nors vaizdo elementus arba pakeisti kontekstą.

4) Konversija į nespalvotą vaizdą yra leidžiama, tačiau neleidžiamas nuotraukos apdorojimas (šviesinimas, tamsinimas, kontrastas, ryškumo padidinimas ir visa kita) spalviniais kanalais. Fotografijos vertimas iš spalvotos į nespalvotą galimas, jei tai neiškraipo originalios fotografijos turinio, atspalvių, tankio, kontrasto, spalvų prisotinimo intensyvumo (saturation level) ir nepanaikina tam tikro originalioje fotografijoje užfiksuoto turinio, žmonių, detalių, pustonių, fono ir pan.

5) Whitebalance – naudojamas tik atvaizduoti natūralias spalvas, fotoaparatui netiksliai nustačius baltos spalvos balansą.

6) Exposure – naudojamas norint patamsinti ar pašviesinti nuotrauką, nesunaikinant jokios informacijos joje, stengiantis nepašalinti detalių iš šviesių arba tamsių (šešėlinių) zonų. Fotografijoje negali atsirasti visiškai juodų ir visiškai baltų plotų, jeigu tokių nebuvo fotografuojant.

7) Contrast – naudojamas išlaikant natūralią šviesotamsos ir spalvų spektro santykio ribą (rekomenduojama riba iki -25 ir +25 kritiniais atvejais).

8) Hilights – rekomenduojamas naudoti iki ribos, kol nedingsta informacija fotografijoje ir kol ji yra sugrąžinama. Shadows – analogiškai kaip Hilights, tik tamsioms fotografijos dalims. Whites – analogiškai kaip Hilights, tik šviesioms fotografijos dalims.

9) Blacks – leistina naudoti iki ribos, kol vos atsiranda juodos vietos fotografijoje (histograma pasiekia savo tamsiausios vietos ribą).

10) Clarity – galima naudoti nuo 0 iki 10.

11) Vibrance – galima naudoti tik nuo -10 iki +10.

12) Saturation – galima naudoti tik nuo -10 iki +10 (išskyrus konversiją į nespalvotą vaizdą).

13) HSL / COLOR / Black and white – COLOR GRAIDING – naudoti negalima. Leistina tik „Spindesio“ temai.

14) Lens corection – galima tik chromatinių aberacijų korekcija, visa kita neleistina.

15) Vinjetavimas neleistinas nuotraukos apdorojimo metu (nuo 2018 metų konkurso nebus leistinas iš viso).

16) Leidžiami  apdorojimo filtrai – Shaprness ir Noise reduction.

17) Shaprness / details – naudojamas nuotraukos paryškinimas turi būti naudojamas visai fotografijai ir negali būti naudojamas tik selektyviai fotografijos zonai.

18) Burn and Doge – neleistina.

19) Naudojant kadravimo įrankį negalima keisti perspektyvos (tilt), taip pat negalima apversti nuotraukos veidrodžio principu.

20) Cloning or Healing Tools įrankiai gali būti naudojami tiktai pašalinti sensoriaus (matricos) dulkes.

21) Sudėtiniai vaizdai. Esant sudėtiniams vaizdams, parodantiems įvykio eigą (pvz., mėnulio užtemimas, laiko tarpsnis ir kt.), nuotraukų parašuose turi būti nurodytas nuotraukos sukūrimo metodas.

22) Neleidžiami tokie šviesotamsos, kontrasto, spalvų ir (arba) sočio lygio keitimai, kuriais būtų pakeistas turinys, foną padarant neryškų arba pašalinant jį ir (arba) nuotraukos fone esančius objektus ar žmones.

23) Nuotraukos turinio keitimas „pridedant, pertvarkant, apsukant, iškreipiant ar pašalinant žmones ir (arba) objektus iš kadro“ yra laikoma manipuliavimu ir tokia nuotrauka ar nuotraukų serija (jei nuotrauka yra pateikta serijoje) yra pašalinama iš Konkurso. Manipuliavimas neleistinas – tai numatyta Etikos kodekse.

24) Neleidžiama pašalinti tokių dalykų kaip (tačiau tuo neapsiribojant): fizinės kūno žymės, maži objektai nuotraukoje, šviesos atspindžio taškai, šešėliai, pašalinės detalės nuotraukos pakraštyje, kurių negalima pašalinti apkarpant.

25) Neleidžiama pridėti tokių dalykų kaip (tačiau tuo neapsiribojant): klonuoti esminių detalių, padidinti kūną arba kostiumo dydį, pripiešti objekto detales, fotomontažas, pakartoti nuotraukos pakraštyje esantį vaizdą norint gražiai apkirpti nuotrauką.

26) Vaizdo efektai:

Iš parašų turi būti aiškūs tie reti atvejai, kai buvo panaudoti specialūs objektyvai, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): lens babies, tilt-shift lenses ir kt.

Iš parašų turi būti aiškūs tie reti atvejai, kai buvo panaudota speciali technika, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): soft focus, zooming ir kt.

Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai vaizdas buvo perteiktas naudojant kokius nors papildomus efektus ar metodus nei įprastinės priemonės, aiškiai bei tiksliai perteikiančios vaizdą, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): pinhole, polaroid tipo fotografijos ir kt.

 

Baigiamosios nuostatos:

Konkursui nuotraukos turi būti pateiktos taip, kaip numatyta Nuostatuose.

Konkurso organizatoriai gali pareikalauti pateikti visų į metraštį ir parodą atrinktų fotografijų originalias, neapdorotas bylas (failus). Tokios (-ių) neturint ir kilus abejonių dėl fotografijos apdorojimo nuotrauka (-os) gali būti pašalinta (-os).

Konkurso organizatoriai ir (ar) Vertinimo komisija gali diskvalifikuoti dalyvį (ar fotografiją, ar jų seriją) bet kuriame etape, pažeidusį bet kurią Konkurso nuostatą. Konkurso organizatoriai turi teisę pakeisti šiuos Nuostatus, apie pakeitimus iš anksto pranešę www.pressphoto.lt.

Organizatorių kontaktiniai duomenys: tel. +370 699 21 807, photocircle@pressphoto.lt.

2017 metais rengiamas šešioliktasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ (toliau – Konkursas). Konkurse gali dalyvauti tik 2016 metais*1, *2 sukurtos fotografijos.

Konkursą „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ organizuoja VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas.

Konkurso temos:

1)      Naujienos

2)      Gyvenimas

3)      Portretas

4)          Europos metai (konkursas bus paskelbtas vėliau)*1

5)      Kultūra

6)      Diplomatija

7)      Pramogos

8)      Kariuomenė

9)      Sportas

10)   Gamta ir jos apsauga

11)   Spindesys (angl. „Glamour“)

12)   Reportažas tema „Naujienos“ (iki 16 nuotr.)

13)   Reportažas laisva tema (iki 16 nuotr.)

14)       Fotopasakojimas tema „Naujienos“ (iki 16 nuotr.)*2

15)       Fotopasakojimas tema „Gyvenimas“ (iki 16 nuotr.)*2

16)       Fotopasakojimas laisva tema (iki 16 nuotr.)*2

 

1–3 ir 5–11 temoms pateikiamos tik pavienės nuotraukos.

*1 Konkursas temai „Europos metai“ bus paskelbtas 2017 m. sausio pabaigoje / vasario pradžioje.

*2 Fotografijos Fotopasakojimo temoms gali būti pradėtos kurti 2013 01 01, tačiau ne mažiau kaip 2/5 visos serijos nuotraukų turi būti sukurta per 2016 metus.

Konkursas „Lietuvos spaudos fotografija '17“ bus papildytas nauja tema, skirta multimedijų formato fotožurnalistikos darbams. Tema ir jos konkursinės nuostatos bus paskelbtos 2017 m. sausio pabaigoje / vasario pradžioje.

Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems fotožurnalistams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, nuolat publikuojantiems nuotraukas spaudoje ar internetinės žiniasklaidos portaluose. Registruojantis Konkursui privaloma nurodyti žiniasklaidos priemones, kuriose dalyvis dirba arba su kuriomis bendradarbiauja.

Dalyvio deklaracija: patvirtinu, kad esu autorius (-ė) fotografijų, kurias pateikiu Konkursui, joks kitas autorius ar autorių teisių turėtojas nepareikš jokių autorių teisių į Konkursui pateikiamas fotografijas arba esu gavęs jų leidimą pateikti fotografijas Konkursui. Patvirtinu, kad sutinku su visais šio Konkurso nuostatais bei sąlygomis.

Konkurso Etikos kodeksas:

Preambulė:

Lietuvos spaudos fotografų klubas, rengiantis nacionalinius konkursus „Lietuvos spaudos fotografija“, propaguoja aukščiausius vizualinės žurnalistikos standartus ir vertina kiekvieno asmens poreikį gauti visą informaciją apie viešuosius renginius ir įvykius (ir būti pripažintam pasaulio, kuriame gyvename, dalimi).

Vienas pagrindinių Klubo tikslų yra skatinti šalies fotožurnalistus atsakingai vizualiai informuoti apie reikšmingus įvykius ir gyvenimą mūsų šalyje ir pasaulyje, atskleidžiant įvairiausius požiūrius. Fotožurnalistų pagrindinis tikslas (uždavinys) yra patikimai ir išsamiai atskleisti temą. Vaizdo žurnalistų pareiga yra fiksuoti visuomenės gyvenimą ir vaizdais įamžinti jos istoriją.

Fotografijomis ir vaizdo pasakojimais galima atskleisti reikšmingas tiesas (faktus), demaskuoti nusikaltimus ir aplaidumą, įkvėpti viltį ir supratimą ir susieti žmones visiems suprantama – vaizdo kalba. Fotografijomis ir kitomis vizualinės žurnalistikos formomis taip pat galima padaryti ir didžiulės žalos, jei jomis beatodairiškai pažeidžiamas privatumas arba jos klastojamos.

Šio (LSF konkurso) kodekso tikslas yra skatinti siekti aukščiausios visų vizualinės žurnalistikos formų kokybės ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą šia profesija. Jis taip pat turėtų būti kaip edukacinė (auklėjamoji) priemonė ir užsiimantiems šia veikla, ir tiems, kurie vertina vizualinę žurnalistiką.

Vaizdo žurnalistai turėtų: mąstyti iniciatyviai, kaip sukurti unikalų informacijos pateikimą su psichologijos, sociologijos, politikos ir meno išmanymu; siūlyti alternatyvas paviršutiniškoms ar skubotoms informacijoms; siekti pažiūrų įvairovės; stengtis atskleisti ir nepopuliarius ar nepastebėtus įvykius, faktus, požiūrius; vengti dalyvavimo politikoje, pilietiniuose ir verslo reikaluose ar kitokioje tarnyboje, kuri galėtų kliudyti ar atrodytų galinti kliudyti paties žurnalisto nepriklausomumui; savo pavyzdžiu ir įtaka stengtis palaikyti šiame kodekse išreikštą dvasią, reikalavimus ir tikslus; susidūrę su situacija, kai nėra aišku, kaip derėtų elgtis, turėtų kreiptis ypač patyrusių profesionalų patarimo; turėtų nuolatos tobulinti savo profesinius įgūdžius ir vadovautis jiems galiojančia etika.

Fotožurnalistinė fotografija turi atspindėti realybę. Geriausios naujienų fotografijos yra padaromos tada, kai fotografo ir fotoaparato nepastebima. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas dažnai gali daryti įtaką subjektų elgsenai. Kai kuriais atvejais, kaip antai demonstracijose, pilietinių neramumų, gatvių švenčių ar konfliktų ir pan. metu, fotografų dalyvavimas gali paskatinti subjektus elgtis nenormaliai, neįprastai. Fotografai privalo suvokti, kad jų buvimas gali turėti įtakos, įvertinti ir atpažinti galimas dalyvaujančiųjų pastangas manipuliuoti įvykio perteikimu fotografijomis ir visada stengtis atspindėti tik realybę.

Konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ dalyviai privalo užtikrinti, kad nuotraukose užfiksuota situacija, kurios liudininkai jie buvo, yra tiksli ir tikra, kad žiūrovas nėra klaidinamas. Bet kokios manipuliacijos nėra leistinos. Tai reiškia, kad Konkurso dalyviai (etatiniai ir laisvai samdomi):

1. Turi saugotis, kad jų buvimas fotografuojamo veiksmo vietoje nesukeltų jokio poveikio fiksuojamai situacijai, ir vengti būti suklaidinti surežisuotos fotografinės situacijos.

2. Neturi teisės sąmoningai kuo nors prisidėti prie fotografuojamos scenos, jos keisti, dirbtinai kurti, stengtis pakartoti ar surežisuoti vyksmą. Negali pridėti, pašalinti arba pajudinti objektų, esančių fotografijoje. Bet kuris bandymas keisti realybę reiškia klastotę ir dėl to LSF konkurso organizatoriai gali imtis drausminių veiksmų, įskaitant fotografijos (ar jų serijos) pašalinimą iš Konkurso.

3. Privalo nepasiduoti apgaunami dirbtinai sukurtų fotografinių progų ir situacijų.

4. Temas turi perteikti tiksliai ir išsamiai ir nurodyti kontekstą (nuotraukos parašu ar serijos aprašu). Privalo užtikrinti parašų tikslumą.

5. Privalo išlaikyti nuotraukos vientisumą, užtikrindami, kad nėra padaryta jokių materialių jos turinio pokyčių. Neklastoti vaizdų taip, kad galėtų būti klaidinami žiūrovai ar netiksliai būtų atspindėta tema. Redaguojant išlaikyti nepažeistą fotografinių vaizdų visumą ir turinį. Išlaikyti nepažeistą fotografuojamo momento visumą. Nemanipuliuoti vaizdo turiniu.

6. Privalo užtikrinti, kad vizualaus pasakojimo (fotopasakojimo, reportažo ir pan.) eiliškumas (seka) tinkamai perteikia (atspindi) temą.

7. Privalo laikytis atvirumo ir skaidrumo politikos viso fotografavimo proceso metu ir būti atskaitingi Lietuvos spaudos fotografų konkurso organizatoriams jiems to pareikalavus.

8. Neteikė jokio užmokesčio ar materialinio atlygio žinių šaltiniams ar asmenims už informaciją ar dalyvavimą scenoje (siužete, įvykyje). Patys nebuvo papirkti ir negavo dovanų, paslaugų ar kitokios kompensacijos iš asmenų, galimai siekiančių daryti įtaką įvykio pateikimui.

9. Vengia stereotipinio požiūrio į asmenis ar grupes. Suvokia galimą savo pačių šališkumą ir stengiasi neparodyti to fotografijose ar fotografijų serijose (tiek turiniu, tiek serijų seka ir pan.).

10. Su fotografuojamais asmenimis elgiasi pagarbiai ir garbingai. Rodo ypatingą pažeidžiamų asmenų supratimą ir užuojautą nusikaltimo ar tragedijos aukoms. Asmeninio sielvarto metu trukdo tiktai tuo atveju, kai visuomenė turi išimtinį ir pateisinamą poreikį tai pamatyti. Stengiasi būti neįkyrūs ir kuklūs santykiuose su temos subjektais.

11. Sąmoningai nesiekė kenkti kitų žurnalistų pastangoms.

Išplėsti išaiškinimai:

Manipuliavimu pirmiausia laikomas įvykių režisavimas arba pakartotinis jų suvaidinimas. Fotografai negali sąmoningai ko nors pridėti ar pakeisti fotografuojamos scenos (siužeto, įvykio), pakartotinai ją atkurdami arba režisuodami. Režisavimu gali būti laikomas sąmoningas ko nors komponavimas siekiant suklaidinti žiūrovą. Sąmoningas ko nors komponavimas reiškia, be kita ko, kad fotografijoje užfiksuota scena (siužetas, įvykis) buvo dirbtinai sukurta arba pakartotinai suvaidinta. Dirbtiniu scenos (siužeto, įvykio) sukūrimu arba pervaidinimu laikomi nurodymai subjektui (-ams) ką nors daryti arba prašymai pakartoti veiksmus, darytus prieš pasirodant fotografui ar prieš pradedant fotografuoti (fiksuoti įvykius).

Režisavimas arba pervaidinimas skiriasi nuo pozavimo portretui. Portretai yra specifinis fotografijos žanras. Jie padaromi sukuriant ryšį tarp subjekto ir fotografo, kurio metu subjektas gali pozuoti portretui. Tačiau konkursui skirtuose portretuose neturi būti rodomas subjektas, darantis ką nors, ko jis paprastai nedarytų. Portretai negali klaidinti žiūrovo netikra scena (siužetu, veiksmu), tai reiškia, kad juose negali būti parodytos scenos (siužetai, veiksmai), leidžiančios įsivaizduoti ką nors kita, nei yra iš tikrųjų.

Bet kuriame portrete – ar tai būtų pateikta „Portreto“ kategorijoje, ar kaip atskiras fotoreportažo ar fotopasakojimo kadras – subjektui duoti nurodymai privalo būti atskleisti nuotraukos paraše. Paraše privaloma aiškiai nurodyti, jei subjekto elgesys ar maniera nėra natūrali, pavyzdžiui, kad subjektas taip pozavo portretui ar kad stovinčiojo ant pakylos buvo paprašyta kąsti auksinį medalį.

Jautrūs vaizdai kontroliuojamoje aplinkoje. Kai kurios fotografijos būna sukuriamos kontroliuojamomis sąlygomis, kai fotografas negali veikti laisvai. Tai ypač taikytina ginkluotų konfliktų metu, kur žiniasklaidos judėjimo laisvė yra ribota. Tokių fotografijų parašai turi atskleisti, ar nuotrauka buvo padaryta organizuoto, ar lydimo vizito metu, nebent fotografas iš tiesų galėjo veikti laisvai ir nepriklausomai. Tokios aplinkybės paprastai (rekomenduojama) gali būti nurodytos trumpame antrajame parašo sakinyje.

Proginė fotografija. Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis fotografai gali paprašyti, kad subjektas papozuotų arba pasižiūrėtų į jų pusę. Šios vadinamosios galimybės viešai nusifotografuoti yra raudonojo kilimo, filmo ar televizijos programos pristatymo, autografų pasirašymo, apdovanojimų, medalių ar laimėjimų teikimo ceremonijos. Tačiau parašai negali klaidinti skaitytojo, kad jis manytų, jog tai yra spontaniškos nuotraukos, turi būti aiškiai parodyta, kad subjektas pozuoja.

 

Darbų siuntimo reikalavimai:

Nuotraukų pateikimas (upload). Fotografijas (skaitmenines bylas) galima kelti į internetą adresu: http://www.photocircle.lt/lt

Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta nurodant konkrečią temą (Portretas, Gamta ir t. t.). Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai. Galima pateikti tik vieną įvykį (ar siužetą) vienodu ar panašiu rakursu perteikiančią fotografiją.

Fotopasakojimo ar Reportažo temai pateikiamos bylos (failai) turi būti įkeliamos į sistemą autoriaus pasirinkta eiliškumo tvarka (pirma įkeliama nuotrauka Nr. 1, po to Nr. 2 ir t. t.). Jei šioms temoms siunčiamos kelios nuotraukų serijos, jos įkeliamos į skirtingas serijas (temas).

Kiekvienai pateiktai nuotraukai bus suteiktas unikalus kodas.

Techniniai reikalavimai:

minimalus didžiosios kraštinės ilgis – 2 500 px

maksimalus didžiosios kraštinės ilgis – 4 500 px

maksimalus bylos (failo) dydis – 4 500 kB

bylos (failo) tipas – jpg ar jpeg

Nuotraukų aprašymas:

Kiekvienos skaitmeninės bylos (nuotraukos) aprašymas (file info, caption) turi būti pateiktas programose „Adobe Photoshop“ arba „Photo Mechanic“, užpildant laukus description arba caption.

DĖMESIO – savo autorystę šiuose laukuose nurodyti draudžiama!!!

Įkeliant nuotrauką į sistemą privalomame aprašymo lauke tiesiog reikia įrašyti du žodžius – file info arba galima papildomai užpildyti tam skirtus laukus: Tema, Pavadinimas, Aprašymas, Fotografavimo data.

Reikalavimai parašams:

Parašai turi būti tikslūs, atitikti pagrindinius žurnalistikos standartus ir atsakyti į klausimus: kas, kur, kada, kodėl, kaip? Parašai turi būti parašyti lietuviškai ir tinkami publikuoti.

Pirmasis parašo sakinys (ar keli sakiniai) turi: apibūdinti nuotraukoje parodytą asmenį (-is), jei nuotraukoje pavaizduotas žmogus ar grupė, ir kas toje nuotraukoje vyksta. Nurodyti miestą, regioną ar šalį, kurioje sukurta nuotrauka. Nurodyti fotografavimo datą (pageidautina). Turi apibūdinti veiksmą (jei tai svarbu), kurio nematome, pvz.: avarijos scena, per kurią, remiantis policijos duomenimis, žuvo 10 žmonių ir pan.

Antrajame parašo sakinyje pateikiamas naujienų įvykio kontekstas arba apibūdinama, kuo ta nuotrauka yra reikšminga. Bet kuri parašui panaudota informacija privalo būti patikrinta.

Paskutiniu sakiniu būtina paaiškinti aplinkybes, kuriomis nuotrauka buvo padaryta (ypač atkreipkite dėmesį į „Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų“ 26 punktą: Vaizdo efektai). Jei fotografas turėjo kokios nors įtakos scenai (siužetui, įvykiui) ir (ar) nurodė subjektui atitinkamai pozuoti portretui, tai turi būti aiškiai nurodyta paraše.

Fotopasakojimų ir Reportažų aprašymams galioja tie patys minimalūs reikalavimai, tik tekstas turi būti išsamesnis ir papildomai atskleidžiantis Fotopasakojimo ar Reportažo naratyvą, reikšmę bei tikslą.

Konkurso terminai:

Registracija į Konkursą vyksta nuo 2017 m. sausio 12 d. iki 2017 m. sausio 28 d. 23 val. 59 min.

Nuotraukas Konkursui galima siųsti nuo 2017 m. sausio 12 d. iki 2017 m. sausio 31 d. 23 val. 59 min.

Konkursui pateiktų fotografijų vertinimas:

Tarptautinė vertinimo komisija nuotraukas, pateiktas Konkursui, vertins 2017 m. vasario mėnesį.

Detalieji reikalavimai:

1) Vienas autorius Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 100 pavienių nuotraukų.

Fotopasakojimo ar Reportažo temoms pateiktos nuotraukos neįskaičiuojamos į bendrą pateiktų nuotraukų skaičių. Maksimalus fotopasakojimų (reportažų) skaičius vienam autoriui yra 5 serijos, vienoje serijoje galima pateikti ne daugiau kaip 16 nuotraukų.

2) Dalyvaujantys konkurse „Lietuvos spaudos fotografija“ pirmą kartą Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 50 pavienių nuotraukų.

3) Įkeldamas skaitmenines bylas (failus) per http://www.photocircle.lt/lt sistemą autorius privalo patvirtinti dalyvio deklaraciją. Konkurso dalyvio deklaracija (kartu ir nuotraukų pateikimas Konkursui) reiškia:

a) Konkursui pateiktas nuotraukas bus galima publikuoti Konkurso organizatorių spausdintiniuose ir elektroniniuose leidiniuose, atvirlaiškiuose, interneto svetainėse, Konkurso (-ų) reklamai ir viešinimui bei viešai eksponuoti nurodant autorių (pageidaujant ir jo atstovaujamą leidėją, viešosios informacijos rengėją ar kitą pateiktos nuotraukos turtinių teisių turėtoją) ir neišmokant už tai atlygio (išsamiau 9 skirsnyje);

b) Konkurso organizatoriai šio sutikimo a) punkte išvardytus veiksmus galės atlikti be konkursanto papildomo sutikimo;

c) Konkurso organizatorius turi teisę Konkurso dalyvių asmens duomenis – vardą ir pavardę skelbti viešai. Organizatoriai pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių;

d) Konkursui pateiktos nuotraukos yra Konkurso dalyvio (-ės) autorinis (-iai) kūrinys (-iai) ir jo (jų) neturtinės autoriaus teisės priklauso išskirtinai tik tam Konkurso dalyviui, kuris jį (juos) pateikia Konkursui;

e) jei Konkurso dalyvis Konkursui pateikia fotografijas, kurių dalis ar visos turtinės autoriaus teisės jam nepriklauso, jis yra atsakingas prieš trečiąsias šalis, suteikdamas Konkurso organizatoriams leidimą publikuoti, eksponuoti ir kitaip, kaip aptarta šiose taisyklėse, naudoti Konkursui pateiktas fotografijas, neišmokant už tai atlygio fotografijų turtinių autoriaus teisių turėtojams;

f) iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės autoriui gali būti uždrausta dalyvauti konkursuose „Lietuvos spaudos fotografija“ nuo 3 iki 5 metų;

g) Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas nuotraukų pateikimas konkursui „Lietuvos spaudos fotografija 2017“;

h) atskiri, nenumatyti fotografijų publikavimo ar autorystės (atstovavimo) nurodymo atvejai, tokie kaip pseudonimas vietoj tikro vardo ir pavardės ar pan., yra aptariami tarp autoriaus ir Konkurso organizatorių ir tampa priimtini tik abipusiu sutarimu. Registruodamasis dalyvauti Konkurse autorius turi nurodyti savo tikrą vardą, pavardę ir kitus prašomus duomenis;

i) Konkurso dalyvis prisiima visą atsakomybę už dalyvavimą Konkurse, jis susipažino ir suprato Konkurso nuostatus, sutinka su visais Konkurso nuostatais ir dalyvauja konkurse „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ laisva valia;

j) jeigu Konkurso dalyvis nesutinka su konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ nuostatais, dalyvauti Konkurse jis negali.

4) Pateikiant skaitmenines bylas (failus) privaloma užpildyti lauką su nuotraukų aprašymu http://www.photocircle.lt/lt sistemoje arba skaitmeninė byla (failas) turi turėti tinkamai užpildytus file info, caption laukus. Vienos nuotraukos aprašymą turi sudaryti ne mažiau nei du sakiniai, o vienas sakinys turi būti ne mažiau nei iš trijų žodžių. Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Nuotraukose neturi matytis fotografo pavardė, agentūra, leidinys ar bet kuri kita informacija.

5) Vertinimo komisijai atrinkus nuotrauką (-as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas el. paštu ar telefonu per 10 kalendorinių dienų po Komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per 10 kalendorinių dienų privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą (-as) (failą (-us)), tinkamą (-us) metraščiui, ir atspausti didesnio formato nuotrauką, skirtą parodai, jei to prašo organizatoriai. Per 10 kalendorinių dienų nuo autoriaus informavimo apie atrinktą fotografiją metraščiui ir parodai autorius turi teisę pakeisti arba papildyti nuotraukos (-ų) aprašymą (-us), aiškiai apie tai informuodamas Konkurso organizatorius.

6) Konkurso organizatoriai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos (-ų) (failo (-ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo. Negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo, paliekamas Konkursui pateiktas variantas, jei jis atitinka Konkurso nuostatuose nurodytus reikalavimus. Aprašymui neatitikus Konkurso nuostatuose nurodytų reikalavimų ir per atitinkamą laiką negavus jo patikslinimo, Konkurso organizatoriai gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo.

7) Konkurse gali dalyvauti tik 2016 metais sukurtos fotografijos, išskyrus išimtį – *2.

8) Autoriams, nesilaikantiems nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų arba bandantiems apgauti Komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose. Konkurso organizatoriai ir (ar) Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.

9) Konkurso organizatoriai turi teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių, autorių teisių turėtoją (jei pageidaujama, nurodoma redakcija, fotoagentūra, leidėjas ar pan.), spausdintiniame ar elektroniniame leidinyje; atvirlaiškio forma; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; CD ar DVD, kuris leidžiamas kartu su metraščiu ar atskirai, ar jungtinių parodų CD ar DVD; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas „Lietuvos spaudos fotografija“; leidiniams, susijusiems su paroda ar Konkursu; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Konkurso organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į Konkursą.

10) Konkurso dalyviai (autorių teisių turėtojai) pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami nuotraukas Konkursui nepažeidžia jokių įstatymų ir kad vėliau jokia trečioji šalis negalės turėti jokių pretenzijų ar pareikšti protestų dėl Konkurso organizatoriui (VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubui) suteiktų teisių, nurodytų 9 skirsnyje. Konkurso dalyviai (autorių teisių turėtojai) laiko Konkurso organizatorių (VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubą) neatsakingą dėl bet kokių pretenzijų, kurias jam gali pateikti trečioji šalis.

11) Tarptautinė vertinimo komisija atrinks nuotraukas į metraštį bei parodą ir išrinks kiekvienos temos nugalėtoją. Vertinimo komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas. Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.

12) Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienai temai. Iš Fotopasakojimo ar Reportažo temų Vertinimo komisija gali perkelti fotografiją į kitą pasirinktą temą.

13) Vertinimo komisijos sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko pateiktos temos, bet, Vertinimo komisijos nuomone, ji gali tikti kitai temai. Vertinimo komisija gali nuspręsti ir sujungti temas (pvz., Kultūrą ir Pramogas) arba jas panaikinti. Tokiu atveju Vertinimo komisija arba iš viso nevertina pateiktų nuotraukų, arba perkelia jas vertinti į kitas temas.

14) Tema „Spindesys“ (angl. „Glamour“) – nuotraukos, kurios dažniausiai publikuojamos pramoginiuose žurnaluose. Jose gali būti įamžinti konkretūs žmonės savo namuose ar kitokioje aplinkoje. Taip pat tai gali būti netiesioginės iliustracijos su žmonėmis ar be jų. Dažniausiai tai ne reportažiniu metodu sukurtos, o pastatyminės fotografijos. Šiai temai netaikomi Konkurso „Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų“ reikalavimai ir Etikos kodekso punktai, susiję su manipuliavimu, režisavimu ir pan.

 

Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygos (taikoma visoms temoms, išskyrus „Spindesys“):

1) Konkursui pateikiamos fotografijos (skaitmeninės bylos, failai) gali būti spalvotos arba nespalvotos. Fotografijų vaizdo turinys negali būti pakeistas. Jei nuotraukų apdorojimas kompiuteriu ar fotoaparato nustatymais (spalvotų ir nespalvotų fotografijų) iš esmės iškraipo atvaizdą, jei pakeitimai neleistini ar viršija leistinas normas toliau išdėstytose sąlygose, Konkurso organizatoriai turi teisę fotografiją (ar seriją, jei fotografija pateikta serijoje) pašalinti iš Konkurso.

2) Konkurse negali dalyvauti fotografijos su dviguba (ar daugiau) ekspozicija, sukurta fotoaparate ar apdorojant nuotraukas kompiuteriu; diptikai, triptikai ir t. t.; sujungtos panoraminės nuotraukos, sukurtos tiek fotoaparate, tiek kitomis programinės įrangos priemonėmis. Fotografijos negali būti įrėmintos jokiais fonais ar rėmeliais, išskyrus negatyvų skenus, kuriuose matoma juostos perforacija.

3) Neleistini naudoti jokie fiziniai filtrai (spalviniai, poliarizaciniai ir kt., išskyrus ND filtrą), keičiantys vaizdą. Neleistini naudoti meniniai fotoaparato nustatymai, iš karto keičiantys vaizdą. Jokių pridėjimų ar ištrynimų, jokių bandymų suklaidinti žiūrovą tono ar spalvos balanso manipuliacijomis, siekiant paslėpti kokius nors vaizdo elementus arba pakeisti kontekstą.

4) Konversija į nespalvotą vaizdą yra leidžiama, tačiau neleidžiamas nuotraukos apdorojimas (šviesinimas, tamsinimas, kontrastas, ryškumo padidinimas ir visa kita) spalviniais kanalais. Fotografijos vertimas iš spalvotos į nespalvotą galimas, jei tai neiškraipo originalios fotografijos turinio, atspalvių, tankio, kontrasto, spalvų prisotinimo intensyvumo (saturation level) ir nepanaikina tam tikro originalioje fotografijoje užfiksuoto turinio, žmonių, detalių, pustonių, fono ir pan.

5) Whitebalance – naudojamas tik atvaizduoti natūralias spalvas, fotoaparatui netiksliai nustačius baltos spalvos balansą.

6) Exposure – naudojamas norint patamsinti ar pašviesinti nuotrauką, nesunaikinant jokios informacijos joje, stengiantis nepašalinti detalių iš šviesių arba tamsių (šešėlinių) zonų. Fotografijoje negali atsirasti visiškai juodų ir visiškai baltų plotų, jeigu tokių nebuvo fotografuojant.

7) Contrast – naudojamas išlaikant natūralią šviesotamsos ir spalvų spektro santykio ribą (rekomenduojama riba iki -25 ir +25 kritiniais atvejais).

8) Hilights – rekomenduojamas naudoti iki ribos, kol nedingsta informacija fotografijoje ir kol ji yra sugrąžinama. Shadows – analogiškai kaip Hilights, tik tamsioms fotografijos dalims. Whites – analogiškai kaip Hilights, tik šviesioms fotografijos dalims.

9) Blacks – leistina naudoti iki ribos, kol vos atsiranda juodos vietos fotografijoje (histograma pasiekia savo tamsiausios vietos ribą).

10) Clarity – galima naudoti nuo 0 iki 10.

11) Vibrance – galima naudoti tik nuo -10 iki +10.

12) Saturation – galima naudoti tik nuo -10 iki +10 (išskyrus konversiją į nespalvotą vaizdą).

13) HSL / COLOR / Black and white – COLOR GRAIDING – naudoti negalima. Leistina tik „Spindesio“ temai.

14) Lens corection – galima tik chromatinių aberacijų korekcija, visa kita neleistina.

15) Vinjetavimas neleistinas nuotraukos apdorojimo metu (nuo 2018 metų konkurso nebus leistinas iš viso).

16) Leidžiami  apdorojimo filtrai – Shaprness ir Noise reduction.

17) Shaprness / details – naudojamas nuotraukos paryškinimas turi būti naudojamas visai fotografijai ir negali būti naudojamas tik selektyviai fotografijos zonai.

18) Burn and Doge – neleistina.

19) Naudojant kadravimo įrankį negalima keisti perspektyvos (tilt), taip pat negalima apversti nuotraukos veidrodžio principu.

20) Cloning or Healing Tools įrankiai gali būti naudojami tiktai pašalinti sensoriaus (matricos) dulkes.

21) Sudėtiniai vaizdai. Esant sudėtiniams vaizdams, parodantiems įvykio eigą (pvz., mėnulio užtemimas, laiko tarpsnis ir kt.), nuotraukų parašuose turi būti nurodytas nuotraukos sukūrimo metodas.

22) Neleidžiami tokie šviesotamsos, kontrasto, spalvų ir (arba) sočio lygio keitimai, kuriais būtų pakeistas turinys, foną padarant neryškų arba pašalinant jį ir (arba) nuotraukos fone esančius objektus ar žmones.

23) Nuotraukos turinio keitimas „pridedant, pertvarkant, apsukant, iškreipiant ar pašalinant žmones ir (arba) objektus iš kadro“ yra laikoma manipuliavimu ir tokia nuotrauka ar nuotraukų serija (jei nuotrauka yra pateikta serijoje) yra pašalinama iš Konkurso. Manipuliavimas neleistinas – tai numatyta Etikos kodekse.

24) Neleidžiama pašalinti tokių dalykų kaip (tačiau tuo neapsiribojant): fizinės kūno žymės, maži objektai nuotraukoje, šviesos atspindžio taškai, šešėliai, pašalinės detalės nuotraukos pakraštyje, kurių negalima pašalinti apkarpant.

25) Neleidžiama pridėti tokių dalykų kaip (tačiau tuo neapsiribojant): klonuoti esminių detalių, padidinti kūną arba kostiumo dydį, pripiešti objekto detales, fotomontažas, pakartoti nuotraukos pakraštyje esantį vaizdą norint gražiai apkirpti nuotrauką.

26) Vaizdo efektai:

Iš parašų turi būti aiškūs tie reti atvejai, kai buvo panaudoti specialūs objektyvai, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): lens babies, tilt-shift lenses ir kt.

Iš parašų turi būti aiškūs tie reti atvejai, kai buvo panaudota speciali technika, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): soft focus, zooming ir kt.

Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai vaizdas buvo perteiktas naudojant kokius nors papildomus efektus ar metodus nei įprastinės priemonės, aiškiai bei tiksliai perteikiančios vaizdą, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): pinhole, polaroid tipo fotografijos ir kt.

 

Baigiamosios nuostatos:

Konkursui nuotraukos turi būti pateiktos taip, kaip numatyta Nuostatuose.

Konkurso organizatoriai gali pareikalauti pateikti visų į metraštį ir parodą atrinktų fotografijų originalias, neapdorotas bylas (failus). Tokios (-ių) neturint ir kilus abejonių dėl fotografijos apdorojimo nuotrauka (-os) gali būti pašalinta (-os).

Konkurso organizatoriai ir (ar) Vertinimo komisija gali diskvalifikuoti dalyvį (ar fotografiją, ar jų seriją) bet kuriame etape, pažeidusį bet kurią Konkurso nuostatą. Konkurso organizatoriai turi teisę pakeisti šiuos Nuostatus, apie pakeitimus iš anksto pranešę www.pressphoto.lt.

Organizatorių kontaktiniai duomenys: tel. +370 699 21 807, photocircle@pressphoto.lt.