Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2022“ nuostatai


(I.Juodytės foto )

 

2022 metais rengiamas dvidešimt pirmasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos spaudos fotografija 2022“ (toliau – Konkursas arba Konkursas LSF2022). Konkurse gali dalyvauti tik 2021 metais (išskyrus išimtis numatytas temoje „Fotopasakojimas) sukurtos fotografijos.

Konkursą „Lietuvos spaudos fotografija 2022“ organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų Asociacija ir VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas. 

Konkurso temos:

1)    Naujienos

2)    Gyvenimas

3)    Portretas

4)    Kultūra

5)    Pramogos

6)    Kariuomenė

7)    Sportas

8)    Gamta ir jos apsauga

9)    Fotopasakojimas (iki 16 nuotr.) *

10)  Reportažas (iki 12nuotr.)

11)  Sveikiau **

 

1–8 temoms pateikiamos tik pavienės nuotraukos. 9-10 temoms („Fotopasakojimo“ ir „Reportažo) teikiamos fotografijų serijos.

* Fotografijos „Fotopasakojimo“ temoms gali būti pradėtos kurti 2019 01 01, tačiau ne mažiau kaip 1/3 visos serijos nuotraukų turi būti sukurta per 2021 metus. 
** Temai “Sveikiau” pateikiamos fotografijos, sukurtos ne anksčiau 2019 01 01. Ši tema skirta atkreipti dėmesį į mūsų įpročius, gyvenimo būdą. Kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu kviečiame fotografus teikti nuotraukas, atspindinčias tai, kaip keičiasi Lietuvos žmonių požiūris į žalingus įpročius. Kadangi 2022 metai yra paskelbti "Jaunimo metais", tad ir konkursinėje temoje šiemet norėtume skirti daugiau dėmesio problemoms, su kuriomis susiduria jauni žmonės, bei galimybėms jas spręsti.

Konkursas organizuojamas Lietuvoje gyvenantiems fotožurnalistams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, publikuojantiems nuotraukas spaudos ar internetinės žiniasklaidos priemonėse. Dalyvis registruodamasis Konkursui privalo nurodyti žiniasklaidos priemonę (-es) kuriose publikuojamos jo/jos fotografijos.
Nuotraukų pateikimas konkursui laikomas dalyvio sutikimu su visais šio Konkurso nuostatais bei sąlygomis. Dalyvis, pateikdamas nuotraukas konkursui patvirtina, jog yra autorius (-ė) fotografijų, kurias pateikia Konkursui, ir joks kitas autorius ar autorių teisių turėtojas nepareikš jokių autorių teisių į Konkursui pateikiamas fotografijas arba yra gavęs jų leidimą pateikti fotografijas Konkursui.

 

Konkurso terminai

Registracija į Konkursą vyksta nuo 2022 m. sausio 14d. iki 2022 m. vasario 4 d. 23 val. 59 min.

Nuotraukas Konkursui galima pateikti nuo 2022 m. sausio 14 d. iki 2022 m. vasario 4d. 23 val. 59 min.

 

Konkursui pateiktų fotografijų vertinimas

Tarptautinė vertinimo komisija nuotraukas, pateiktas Konkursui, vertins 2022 m. vasario mėnesį.


1. DETALIEJI REIKALAVIMAI

Vienas autorius Konkursui LSF2022 nemokėdamas mokesčio gali pateikti ne daugiau kaip 50 pavienių nuotraukų, bei ne daugiau kaip 3 serijas.

Papildomai autorius Konkursui LSF2022 gali pateikti iki 50 pavienių nuotraukų, bei papildomas 2 serijas, sumokėjęs papildomų nuotraukų mokestį (50€) bei pateikęs tai įrodantį dokumentą (mokėjimo pavedimo kopiją). Mokestis gali būti mokamas į organizatorių nurodytą LŽS SFS sąskaitą tik iš anksto įspėjus apie tai organizatorius el paštu: konkursasLSF@gmail.com 

Vienas autorius (nemokėdamas mokesčio) vienai Konkurso temai (išskyrus „Fotopasakojimo“ ir „Reportažo) gali pateikti ne daugiau kaip 30 pavienių nuotraukų.

Visoms temoms išskyrus „Fotopasakojimo“ ir „Reportažo“ pateikiamos tik pavienės nuotraukos. „Fotopasakojimo“ ir „Reportažo“ temoms (skaičiuojant kartu) vienas autorius gali pateikti iki 3 serijų, vienoje serijoje ne daugiau kaip po: 16 nuotraukų „Fotopasakojimo“ temoje ir 12 nuotraukų „Reportažo“ temoje į vieną seriją.

Konkurse gali dalyvauti tik 2021 metais sukurtos fotografijos, išskyrus temą „Fotopasakojimas“ kurios fotografijos gali būti pradėtos kurti 2019 01 01, tačiau ne mažiau kaip 1/3 visos serijos nuotraukų turi būti sukurta per 2021 metus bei temą “Sveikiau”, kuriai pateikiamos fotografijos, sukurtos ne anksčiau 2019 01 01. 

 

Įkeldamas skaitmenines bylas (failus) per http://contest.photocircle.lt/ sistemą autorius privalo patvirtinti dalyvio deklaraciją. Konkurso dalyvio deklaracija (kartu ir nuotraukų pateikimas Konkursui) reiškia:

a)       Konkursui pateiktas nuotraukas bus galima publikuoti Konkurso organizatorių spausdintinuose ir elektroniniuose leidiniuose; atvirukais; konkurso rengėjo ir rėmėjų bei partnerių interneto svetainėse ir jų socialinių tinklų paskirose nurodant autorystę ir konkursą kuriam buvo pateiktos fotografijos; Konkurso (-ų) reklamai ir viešinimui bei viešai eksponuoti nurodant autorių (pageidaujant ir jo atstovaujamą leidėją, viešosios informacijos rengėją ar kitą pateiktos nuotraukos turtinių teisių turėtoją) ir neišmokant už tai atlygio (išsamiau 11 skirsnyje);

b)       Konkurso organizatoriai šio sutikimo a) punkte išvardytus veiksmus galės atlikti be konkursanto papildomo sutikimo;

c)        Konkurso organizatorius turi teisę Konkurso dalyvių asmens duomenis tiesiogiai susijusius su Konkursu – vardą ir pavardę skelbti viešai. Organizatoriai pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių;

d)       Konkursui pateiktos nuotraukos yra Konkurso dalyvio (-ės) autorinis (-iai) kūrinys (-iai) ir jo (jų) neturtinės autoriaus teisės priklauso išskirtinai tik tam Konkurso dalyviui, kuris jį (juos) pateikia Konkursui;

e)       jei Konkurso dalyvis Konkursui pateikia fotografijas, kurių dalis ar visos turtinės autoriaus teisės jam nepriklauso, jis yra atsakingas prieš trečiąsias šalis, suteikdamas Konkurso organizatoriams leidimą publikuoti, eksponuoti ir kitaip, kaip aptarta šiose taisyklėse, naudoti Konkursui pateiktas fotografijas, neišmokant už tai atlygio fotografijų turtinių autoriaus teisių turėtojams;

f)         iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės, autoriui gali būti uždrausta dalyvauti konkursuose „Lietuvos spaudos fotografija“ nuo 3 iki 5 metų;

g)        atskiri, nenumatyti fotografijų publikavimo ar autorystės (atstovavimo) nurodymo atvejai, tokie kaip pseudonimas vietoj tikro vardo ir pavardės ar pan., yra aptariami tarp autoriaus ir Konkurso organizatorių ir tampa priimtini tik abipusiu sutarimu (kitaip nesutarus galioja šiose nuostatuose numatytas reglamentas) . Registruodamasis dalyvauti Konkurse autorius turi nurodyti savo tikrą vardą, pavardę ir kitus prašomus duomenis;

h)       Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas nuotraukų pateikimas konkursui „Lietuvos spaudos fotografija 2022;

i)          Konkurso dalyvis prisiima visą atsakomybę už dalyvavimą Konkurse, jis susipažino ir suprato Konkurso nuostatus, sutinka su visais Konkurso nuostatais ir dalyvauja konkurse „Lietuvos spaudos fotografija 2022“ laisva valia.

j)          Jeigu Konkurso dalyvis nesutinka su konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2022“ nuostatais, Etikos kodeksu ir negali ar nenori patvirtinti dalyvio deklaraciją – dalyvauti Konkurse jis negali.

Pateikiant skaitmenines bylas (failus) privaloma jose užpildyti (file info) Title ir Description laukus. Vienos nuotraukos aprašymą turi sudaryti ne mažiau nei du sakiniai, o vienas sakinys turi būti ne mažiau nei iš trijų žodžių. Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Paraše būtina paaiškinti aplinkybes, kuriomis nuotrauka buvo padaryta ypač jei fotografas turėjo kokios nors įtakos scenai (siužetui, įvykiui) ir (ar) nurodė subjektui atitinkamai pozuoti portretui, tai turi būti aiškiai nurodyta paraše. Nuotraukų aprašyme neturi matytis fotografo pavardės, agentūros, leidinio ar bet kurios kitos informacijos nesusijusios su aprašymu.

Vertinimo komisijai atrinkus nuotrauką (-as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas el. paštu ar telefonu per 7 kalendorines dienas po Komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per 7 kalendorines dienas privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą (-as) (failą (-us), tinkamą (-us) metraščiui, kartu pateikiant kiekvienos atrinktos fotografijos originalią-neapdorotą bylą (failą), tokios neturint ir kilus abejonių dėl fotografijos apdorojimo nuotrauka (-os) gali būti pašalinta (-os) iš Konkurso. Per 7 kalendorines dienas nuo autoriaus informavimo apie atrinktą fotografiją metraščiui ir parodai autorius turi teisę pakeisti arba papildyti nuotraukos (-ų) aprašymą (-us), aiškiai apie tai informuodamas Konkurso organizatorius. Konkurso organizatoriai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos (-ų) (failo (-ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo. Negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo, paliekamas Konkursui pateiktas variantas, jei jis atitinka Konkurso nuostatuose nurodytus reikalavimus. Aprašymui neatitikus Konkurso nuostatuose nurodytų reikalavimų ir per atitinkamą laiką negavus jo patikslinimo, Konkurso organizatoriai gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo.

Autoriams, nesilaikantiems nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų arba bandantiems apgauti Komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose bei gali būti diskvalifikuotos visos autoriaus pateiktos nuotraukos vienoje temoje ar visose konkurso temose. Konkurso organizatoriai neteikia komentarų dėl diskvalifikuotų nuotraukų. Konkurso organizatoriai ir (ar) Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.

Konkurso organizatoriai turi teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių, autorių teisių turėtoją (jei pageidaujama, nurodoma redakcija, fotoagentūra, leidėjas ar pan.), spausdintiname ar elektroniniame leidinyje; konkurso rengėjo ir rėmėjų bei partnerių interneto svetainėse ir jų socialinių tinklų paskirose nurodant autorystę ir konkursą kuriam buvo pateiktos fotografijos; atvirlaiškio forma; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; CD, DVD ar kita elektronine laimena, kuri leidžiamas kartu su metraščiu ar atskirai; ar jungtinių / teminių parodų CD, DVD ar kita elektronine laimena; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas „Lietuvos spaudos fotografija“ naudojant pačias įvairiausias medijos formas; leidiniams, susijusiems su paroda ar Konkursu; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Konkurso organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į Konkursą.

Konkurso dalyviai (autorinių teisių turėtojai) pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami nuotraukas Konkursui nepažeidžia jokių įstatymų ir kad vėliau jokia trečioji šalis negalės turėti jokių pretenzijų ar pareikšti protestų dėl Konkurso organizatoriui (Lietuvos žurnalistų sąjungai bei kitiems Konkurso organizatoriams) suteiktų teisių, nurodytų 11 skirsnyje. Konkurso dalyviai (autorių teisių turėtojai) sutikdami dalyvauti Konkurse laiko Konkurso organizatorius (Lietuvos žurnalistų sąjungą bei kitus Konkurso organizatorius) neatsakingus dėl bet kokių pretenzijų, kurias jam gali pateikti trečioji šalis.

Tarptautinė vertinimo komisija atrinks nuotraukas į metraštį bei parodą ir išrinks kiekvienos temos nugalėtoją. Vertinimo komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas. Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.

Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienai temai. Iš Fotopasakojimo ar Reportažo temų Vertinimo komisija gali perkelti fotografiją į kitą pasirinktą temą.

Vertinimo komisijos sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko pateiktos temos, bet, Vertinimo komisijos nuomone, ji gali tikti kitai temai. Vertinimo komisija gali nuspręsti ir sujungti temas (pvz., Kultūrą ir Pramogas) arba jas panaikinti. Tokiu atveju Vertinimo komisija arba iš viso nevertina pateiktų nuotraukų, arba perkelia jas vertinti į kitas temas.

  

2.ETIKOS KODEKSAS 

Konkurso etikos kodekso tikslas yra priminti konkurso dalyviams apie būtinybę siekti aukščiausios visų vizualinės žurnalistikos formų kokybės ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą šia profesija.

Vaizdo žurnalistai turėtų: mąstyti iniciatyviai, kaip sukurti unikalų informacijos pateikimą su psichologijos, sociologijos, politikos ir meno išmanymu; siūlyti alternatyvas paviršutiniškoms ar skubotoms informacijoms; siekti pažiūrų įvairovės; stengtis atskleisti ir nepopuliarius ar nepastebėtus įvykius, faktus, požiūrius; vengti dalyvavimo politikoje, pilietiniuose ir verslo reikaluose ar kitokioje tarnyboje, kuri galėtų kliudyti ar atrodytų galinti kliudyti paties žurnalisto nepriklausomumui; savo pavyzdžiu ir įtaka stengtis palaikyti šiame kodekse išreikštą dvasią, reikalavimus ir tikslus; susidūrę su situacija, kai nėra aišku, kaip derėtų elgtis, turėtų kreiptis ypač patyrusių profesionalų patarimo; turėtų nuolatos tobulinti savo profesinius įgūdžius ir vadovautis jiems galiojančia etika.

 Konkurso dalyviai privalo užtikrinti, kad jų nuotraukos tiksliai ir teisingai atspindi įvykius, kuriuos jie stebėjo, bei kad žiūrovai nėra suklaidinami netikslia realybės reprezentacija. Tai reiškia, kad dalyviai:

 • Turi suvokti, kokią įtaką jų buvimas gali daryti fotografuojamam siužetui, ir privalo atsispirti galimybei manipuliuoti įvykiais.
 • Negali sąmoningai prisidėti prie fotografuojamo siužeto eigos arba jį keisti, atkartodami ar inscenizuodami įvykius.
 • Negali atsilyginti fotografuojamo siužeto dalyviams nei pinigais, nei prekėmis ar paslaugomis.
 • Privalo išlaikyti kadro vientisumą užtikrindami, kad nėra esminių turinio pakeitimų, iškraipančių realybę. Fotografuojant ir apdorojant nuotraukas nemanipuliuoti vaizdo turiniu, siekiant suklaidinti žiūrovą.
 • Turi užtikrinti, kad nuotraukų aprašymai būtų tikslūs, bei juose būtų aprašomas tiek įvykis, tiek jam svarbus kontekstas.
 • Turi užtikrinti, kad fotografijų serijos redagavimas bei eiliškumas tiksliai ir teisingai atspindi įvykius ir kontekstą.
 • Dalyviai turi užtikrinti viso nuotraukų sukūrimo proceso skaidrumą ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
 • Turi vengti stereotipinio požiūrio į asmenis ar grupes bei suvokti galimą savo pačių šališkumą ir stengtis neparodyti to fotografijose ar fotografijų serijose.
 • Dalyviai turi užtikrinti, kad su fotografuojamais asmenimis elgėsi pagarbiai ir garbingai. Rodyti ypatingą pažeidžiamų asmenų supratimą ir atjautą nusikaltimo ar tragedijos aukoms. Asmeninio sielvarto metu trukdyti tiktai tuo atveju, kai visuomenė turi išimtinį ir pateisinamą poreikį tai pamatyti. Stengtis būti neįkyrūs ir kuklūs santykiuose su temos subjektais.
 • Sąmoningai nesiekti pakenkti kitų žurnalistų darbui.
3. NUOTRAUKŲ SUKŪRIMO IR APDOROJIMO SĄLYGOS IR JŲ APRAŠYMAS

 

3.1. Baziniai nuotraukų sukūrimo ir apdorojimo ribojimai

Konkurse negali dalyvauti fotografijos su dviguba (ar daugiau) ekspozicija, sukurta fotoaparate ar apdorojant nuotraukas kompiuteriu; diptikai, triptikai ir t. t.; sujungtos panoraminės nuotraukos, sukurtos tiek fotoaparate, tiek apdorojimo procese. Fotografijos negali būti įrėmintos jokiais fonais ar rėmeliais.

Neleistini naudoti jokie fiziniai ar skaitmeniniai filtrai (spalviniai ir kt.) keičiantys vaizdą, išskyrus poliarizacinį, UV ir ND filtrus. Neleistinas tonavimas bei meninių fotoaparato nustatymų, iš karto keičiančių vaizdą naudojimas. Neleistini jokie pridėjimai ar ištrynimai, bandymai suklaidinti žiūrovą tono ar spalvos balanso manipuliacijomis, siekiant paslėpti kokius nors vaizdo elementus arba pakeisti kontekstą. Ši taisyklė taikoma tiek skaitmeninėms spalvotoms ir nespalvotoms fotografijoms tiek analoginėms (juostos, plokštelės ir t.t.), taip pat skaitmeninėms filtrų atmainoms nuotraukų retušavimo programose.

Konversija į nespalvotą vaizdą yra leidžiama, tačiau neleidžiamas nuotraukos apdorojimas (šviesinimas, tamsinimas ir t.t.) per spalvinius kanalus. Fotografijos vertimas iš spalvotos į nespalvotą galimas, jei tai neiškraipo ir nepanaikina originalios fotografijos turinio.

 

3.2. Vaizdo efektų aprašymas

a)      Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai buvo panaudoti specialūs objektyvai, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): monoklis/lensbaby, tilt-shift ir kt.

b)      Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai buvo panaudota speciali technika, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): soft focus, zooming ir kt.

c)       Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai vaizdas buvo perteiktas naudojant kokius nors papildomus efektus ar metodus nei įprastinės priemonės, aiškiai bei tiksliai perteikiančios vaizdą, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): pinhole, polaroid tipo fotografijos ir kt.

Specifinių fotografavimo sąlygų aprašymas:

a)      Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai subjektui fotografavimo metu (ar prieš jį) buvo duoti nurodymai (kad subjektas pozavo portretui ar kad stovinčiojo ant pakylos buvo paprašyta kąsti auksinį medalį ir pan.)

b)      Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai nuotrauka buvo padaryta organizuoto, ar lydimo vizito metu, t.y. esant kontroliuojamoje aplinkoje, kai fotografas negali veikti laisvai (pvz. ginkluotų konfliktų metu) 

 

Bendrosios nuotraukų aprašymo instrukcijos pateikiamos šių taisykliu punktuose 4.1 ir 4.2.

 

3.3 Kaip nustatoma, ar buvo manipuliuota nuotraukos turiniu?

 

LŽS SFS Valdybos paskirta techninė nuotraukų atitikties Konkurso nuostatoms patikros Komisija turi užtikrinti, jog tarptautinės Konkurso vertinimo komisijos atrinktos fotografijos atitinka konkurso taisykles bei pyktybiškai neviršyja nuostatuose aptarto nuotraukų apdorojimo normų. Jei nuotraukose aptinkama manipulacijos ar perteklinio apdorojimo, Vertinimo komisija arba LŽS SFS Valdybos paskirta techninė nuotraukų atitikties Konkurso nuostatoms patikros komisija turi teisę dikvalifikuoti taisykles pažeidžiančią nuotrauką. Konkursui pateikiamos fotografijos (skaitmeninės bylos, failai) gali būti spalvotos arba nespalvotos. Fotografijų vaizdo turinys negali būti pakeistas - jei nuotraukų apdorojimas ar fotoaparato/mobilaus telefono kameros nustatymai iš esmės iškraipo atvaizduojamą realybę, jei pakeitimai neleistini ar viršija leistinas normas toliau išdėstytose sąlygose, Konkurso organizatoriai turi teisę fotografiją (ar seriją, jei fotografija pateikta serijoje) pašalinti iš Konkurso.

 

Techninė komisija analizuoja konkursui pateiktas nuotraukas bei lygina jas su autorių atsiųstais originaliomis skaitmenuinėmis bylomis (failais). Kilus įtarimams dėl manipuliavimo turiniu, konkursinė nuotrauka ir originali jos versija įkeliama į „Adobe Photoshop“ kaip du atskiri sluoksniai. Po to pakeičiamas abiejų nuotraukų dydis ir jos sulyginamos taip, kad sutaptų. Keičiamas sluoksnių permatomumas, tokiu būdu palyginant konkursinę nuotrauką ir originalią nuotrauką būna akivaizdžiai matomi tų dviejų nuotraukų skirtumai. Esant reikalui taikomas „Photoshop“ perėjimo iš vienos spalvos į kitą režimas. Jis parodo visus dviejų nuotraukų skirtumus ir pateikia aiškų visų detalių, kurios skiriasi, vaizdą. Siekiant pamatyti, ar dėl tamsinimo arba pašviesinimo atsirado didelių skirtumų, ir ar konkursinėje nuotraukoje yra reikšmingai mažiau informacijos, atliekamas konkursinės nuotraukos ir originalios nuotraukos histogramų palyginimas. Tam tikrais atvejais siekiant patikrinti informacijos nuotraukos originalo faile apimtį ir rūšį, yra pašviesinamas arba tamsinamas nuotraukos originalo failas. Tada gautas rezultatas palyginamas su konkursine nuotrauka ir nustatoma, ar nuotraukos originalo failo informacija atitinka konkursinės nuotraukos informaciją. Nuotraukos analizuojamos 100 % masteliu.

  

3.4 Apdorojimas ir manipuliacija

 

Burn and Doge įrankių naudojimas neleistinas. Taip pat neleidžiama šviesinti/tamsinti atskirų kadro vietų kitais įrankiais.

Naudojant kadravimo įrankį negalima keisti perspektyvos (tilt), taip pat negalima apversti nuotraukos veidrodžio principu.

Lens corection – leistina tik techninė korekcija pagal naudojamo objektyvo profilį bei chromatinių aberacijų korekcija.

Leistinas tik natūralus objektyvo vinjetavimas. Vinjetavimas nuotraukos apdorojimo kompiuterinėmis ar/ir fotoaparato programomis metu neleistinas.  

Neleistinas nuotraukos apdorojimas (šviesinimas, tamsinimas ir t.t.) per spalvinius kanalus (HSL/Color/Black and White, Color Grading), nes tai gali vizualiai pakeisti  atskiro objekto spalvą ar šviesos kryptį/kiekį atskirose kadro dalyse, o tai bus laikoma vaizdo manipuliacija.

 

 

Daugybė dalykų gali būti laikomi manipuliacijomis fotografijoje, tačiau “Lietuvos spaudos fotografijos” konkurso etikos kodeksas ir dalyvavimo taisyklės akcentuoja du svarbius klausimus.

 

3.4.1 Manipuliacija laikomas įvykių inscenizavimas ar atkartojimas

 

Etikos kodekse teigiama, kad fotografai neturi sąmoningai prisidėti prie vaizduojamos scenos ar pakeisti jos, iš naujo kurdami ar inscenizuodami įvykius.

 

Kadro „statymas“ (režisavimas) – tai sąmoningas situacijos organizavimas, siekiant suklaidinti žiūrovą.

Sąmoningas situacijos suorganizavimas apima ne tik tyčinį kadro pastatymą bet ir įvykio atkartojimą, prašymą pakartoti veiksmus.

Situacijos pastatymas ar pakartotinis atkūrimas reiškia, kad subjektui (-ams) yra nurodoma atlikti veiksmus arba paprašoma pakartoti veiksmus, kuriuos jie atliko iki fotografui atvykus.

 

Scenos pastatymas ir atkartojimas skiriasi nuo pozavimo portretui. Portretas yra ypatingas fotografijos žanras, nes jame subjektas pozuoja fotografui, tad portretas gimsta iš subjekto ir fotografo santykių. Tačiau konkursui pateikiami portretai negali rodyti subjektų, atliekančių veiksmus, kurie Jims nėra būdingi. Portretai neturi klaidinti žiūrovų - tai reiškia, kad juose perteikiamos situacijos negali skirtis nuo realybės.

 

Visais atvejais, kai konkursui pateikiamas portretas (nesvarbu, ar būtų teikiamas portretų kategorijoje, ar kaip atskiras pasakojimo kadras), jo aprašyme turi būti atskleidžiama, kokios subjektui buvo duotos instrukcijos ar prašymas elgtis vienu ar kitu būdu.

  

3.4.2. Manipuliacija, kaip turinio pridėjimas arba pašalinimas iš vaizdo

 

Svarbu pažymėti, kad apdorojimas savaime nėra manipuliavimas. Dėl šios priežasties taisyklėje teigiama, kad leidžiama bazinė spalvų korekcija arba konvertavimas į juodai-baltą vaizdą, kuomet šie pakeitimai nekeičia fotografijos turinio.

 

Šie spalvų koregavimo tipai laikomi esminėmis manipuliacijomis:

 

Spalvos korekcija neturi sudaryti tiek reikšmingų atspalvių pokyčių, kad po apdorojimo spalvos skirtųsi nuo realių spalvų.

Intensyvumo, kontrasto, spalvos ir (arba) sodrumo pokyčiai, kurie smarkiai keičia turinį, užtemdydami, iššviesindami ar pašalindami vaizdo elementus, neleidžiami.

  

Komisija nustato, kurie pakeitimai yra reikšmingi, ir kas gali būti laikoma manipuliacija. Komisija nustato ar pakeitimai keičia kadro turinį, slėpdami ar keisdami kadre esančią informaciją, ir/ar klaidindami žiūrovą.

 

Nuotraukos turinio keitimas pridedant, keičiant, apverčant, iškreipiant ar pašalinant žmones ir (arba) daiktus iš kadro, atskirų kadro dalių ryškumo didinimas ar mažinimas yra manipuliacija ir tokie kadrai yra diskvalifikuojami. 

Bet koks žmogaus veido ar kūno bruožų pakeitimas fotoaparato programomis arba apdorojant nuotrauką laikomas manipuliacija ir tokie kadrai yra diskvalifikuojami.

 

Manipuliacijoms priskiriami (bet neapsiribojama) šie veiksmai:

 

 • fizinių žymių ant kūno šalinimas
 • objektų kadre šalinimas, pertvarkymas, pridėjimas
 • atspindėtos šviesos dėmių valymas
 • šešėlių naikinimas ar kūrimas
 • pašalinių objektų nuotraukos kraštuose trinimas ar maskavimas
 • klonavimas, kūno ar drabužių modifikacijos
 • detalų piešimas
 • fotomontažas
 • fono ir detalių kopijavimas
 • atskirų karo dalių ryškinimas, šviesinimas, tamsinimas

 

Yra dvi išimtys, kuomet galimas objektų šalinimas:

 

 • leidžiama kadrą apkirpti, tokiu būdu atsisakant neesminių detalių;
 • iš fotografijos leidžiama pašalinti dulkes ant jutiklio ar įbrėžimus ant skenuotų negatyvų.

 

 

3.5. Fotografijos sukurtos mobiliuoju telefonu

 

Dviejų, trijų ar daugiau kamerų formuojamas vaizdas fotografuojant telefonu atskirai tam pritaikytais režimais neleistinas (įvairūs fono atskirimo, 3D ir pan. režimai). Konkursui leidžiama teikti tik nuotraukas, fotografuotas vienos kameros režimu ir neapdorotas telefono specialiųjų efektų filtrais.

 

 

3.6. Rekomenduojami nuotraukų apdorojimo parametrai

 

Nors bazinis nuotraukų apdorojimas yra leistinas, tačiau rekomenduojama fotografijas apdoroti saikingai, kad užfiksuotas vaizdas nesiskirtų nuo realybės. Žemiau pateikiamos nuotraukų redagavimo rekomendacijos. Pyktybinis rekomenduojamų parametrų viršyjimas gali būti laikomas vaizdo manipuliacija ir fotografijos gali būti diskvalifikuojamos.

 

 • White balance – naudojamas tik atvaizduoti natūralias spalvas, fotoaparatui netiksliai nustačius baltos spalvos balansą.
 • Contrast – naudojamas išlaikant natūralią šviesotamsos ir spalvų spektro santykio ribą. Fotografijoje neturėtų atsirasti visiškai juodų ir visiškai baltų plotų, jeigu tokių nebuvo fotografuojant.
 • Highlights, Whites, Blacks ir Shadows – rekomenduojama naudoti iki ribos, kai histograma pasiekia savo šviesiausios/tamsiausios vietos ribą (dar nedingsta informacija šviesiausiose/tamsiausiose vietose), o tarpiniai pustoniai atrodo natūraliai ir neslepia jokių kadro detalių.
 • Clarity, Vibrance, Saturation – rekomenduojama naudoti saikingai, kad užfiksuotas vaizdas nesiskirtų nuo realybės.
 • Rekomenduojama nekeisti Texture ir Dehaze parametrų.
 • Sharpening ir Noise reduction parametrus visam kadrui rekomenduojama naudoti saikingai, kad užfiksuotas vaizdas nesiskirtų nuo realybės. Ryškinti atskiras nuotraukos dalis neleistina.

 

 

4. Darbų pateikimo reikalavimai

 

Fotografijų (skaitmeninių bylų)  pateikimas (upload) internetu adresu: http://contest.photocircle.lt/

Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta nurodant konkrečią temą (Portretas, Gamta ir t. t.). Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai. Galima pateikti tik vieną vienodu ar panašiu rakursu įvykį (ar siužetą) perteikiančią fotografiją.

Fotopasakojimo” ar Reportažo” temai pateikiamos bylos (failai) turi būti įkeliamos į sistemą autoriaus pasirinkta eiliškumo tvarka (pirma įkeliama nuotrauka Nr. 1, po to Nr. 2 ir t. t.). Jei šioms temoms siunčiamos kelios nuotraukų serijos, jos įkeliamos į skirtingas serijas (temas).

 

Techniniai reikalavimai:

minimalus didžiosios kraštinės ilgis – 2 500 px

maksimalus didžiosios kraštinės ilgis – 4 500 px

maksimalus bylos (failo) dydis – 4 500 kB

bylos (failo) tipas – jpg ar jpeg

 

 

4.1.Nuotraukų aprašymas

 

Kiekvienos skaitmeninės bylos (nuotraukos) aprašymas (file info, caption) turi būti pateiktas programose „Adobe Photoshop, „Lightroom, „Photo Mechanic“, “Affinity Photo” ar pan., užpildant exif laukus Description/Caption bei Title. Aprašant nuotraukų seriją „Fotopasakojimo“ ar „Reportažo“ temoms serijos aprašymą reikia įkelti į pirmąją nuotrauką. Kitos nuotraukos gali turėti (arba neturėti – sprendžia autorius) atskirus pavadinimus arba tą patį bendrą serijos aprašymą įkeltą į file info. 

Jei nuotraukos aprašymas užpildytas aukščiau minėtu būdu, įkeliant nuotrauką į sistemą aprašymo lauke nereikia nieko pildyti.

 

DĖMESIO – savo autorystę šiuose laukuose nurodyti draudžiama!

 
Nuotraukos aprašymas turi atitikti konkurso taisyklių reikalavimus.

 

4.2.Reikalavimai aprašymams

Aprašymai turi būti tikslūs, atitikti pagrindinius žurnalistikos standartus ir atsakyti į klausimus: kas, kur, kada, kodėl, kaip? Aprašymai turi būti parašyti lietuviškai ir tinkami publikuoti. Jei yra galimybė, nuotraukų aprašymas įrašomas tiek lietuviškai, tiek angliškai.

 

Pirmasis aprašo sakinys (ar keli sakiniai) turi: apibūdinti nuotraukos objektą/subjektą (ar grupę), ir kas toje nuotraukoje vyksta. Nurodyti miestą, regioną ar šalį, kurioje sukurtas kadras. Nurodyti fotografavimo datą (pageidautina). Turi apibūdinti veiksmą (jei tai svarbu), kurio nematome, pvz.: avarijos scena, per kurią, remiantis policijos duomenimis, žuvo 10 žmonių ir pan.

Antrajame aprašo sakinyje pateikiamas naujienų įvykio kontekstas arba apibūdinama, kuo ta nuotrauka yra reikšminga. Bet kuri aprašui panaudota informacija privalo būti patikrinta.

Paskutiniu sakiniu būtina paaiškinti aplinkybes, kuriomis nuotrauka buvo padaryta (ypač atkreipkite dėmesį į „Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų“ 5 ir 6 punktus.). Jei fotografas turėjo kokios nors įtakos scenai (siužetui, įvykiui) ir (ar) nurodė subjektui atitinkamai pozuoti portretui, tai turi būti aiškiai nurodyta paraše.

Fotopasakojimų ir Reportažų aprašymams galioja tie patys minimalūs reikalavimai, tik tekstas turi būti išsamesnis ir papildomai atskleidžiantis Fotopasakojimo ar Reportažo naratyvą, reikšmę bei tikslą.

 

Konkurso organizatoriai ir/ar Komisijos gali diskvalifikuoti dalyvį (ar fotografiją, ar jų seriją) bet kuriame etape, pažeidusį bet kurią Konkurso nuostatą. Konkurso organizatoriai turi teisę koreguoti šiuos Nuostatus, apie pakeitimus iš anksto pranešę www.lzs.lt tinklalapyje.

 

Esant klausimų galite susisiekti: konkursaslsf@gmail.com